SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC KIỂM LÂM

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 879/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định 05/04/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
2 374/QĐ-BNN-TCLN Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định 19/01/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 71/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định 10/01/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 25/2022/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thông tư 30/12/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 26/2022/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản Thông tư 30/12/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 22/2021/TT-BNNPTNT quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; Thông tư 29/12/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
7 21/2021/TT-BNNPTNT Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Thông tư 29/12/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
8 84/2021NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Nghị định 22/09/2021 Chính phủ
9 2635/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định 09/08/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
10 102/2020/NĐ-CP Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Nghị định 01/09/2020 Chính phủ
11 83/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Nghị định 15/07/2020 Chính phủ
12 15/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh. Thông tư 30/10/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 13/2019/TT-BNNPTNT “Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”. Thông tư 25/10/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Nghị định 22/01/2019 Chính phủ
15 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Thông tư 16/12/2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 30/2018/TT-BNNPTNT quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp; Thông tư 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
17 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về phương án quản lý rừng bền vững; Thông tư 16/11/2018 Bộ Ngông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Nghị định 16/11/2018 Chính phủ
19 14/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; Thông tư 07/02/2018 Bộ Tài chính
20 16/2017/QH14 LUẬT LÂM NGHIỆP Luật 15/11/2017 Quốc hội